Asiakasrekisteriseloste

Järvi-Suomen Taksipalvelu Oy:n rekisteriseloste
Asiakasrekisteri
Laatimispäivä 24.5.2018

 1. Rekisterinpitäjä
  Järvi-Suomen Taksipalvelu Oy (jäljempänä Yritys),
  Y-tunnus 1072638-2
  Osoite: Pöllänlahdentie 20, 57710 Savonlinna
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
  Jarkko Häyrinen, jarkko.hayrinen@jsturvataksit.fi, puh 0500 182257
  Järvi-Suomen Taksipalvelu Oy on tullut selvityksissään siihen tulokseen, ettei sen tarvitse nimetä tietosuojavastaavaa.
 3. Rekisterin nimi
  Järvi-Suomen Taksipalvelu Oy Asiakasrekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
  Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakkaan ja Yrityksen välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:
  – Asiakkaan palveleminen henkilökuljetuksiin liittyvissä asioissa, kuten tilaukset, vahvistukset, laskutus
  – Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta
  – Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely
  – Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen
 1. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti-osoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot.
  Markkinoinnin ja viestinnän toteutustiedot eri asiointikanavissa.
  Rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute sekä hänen itsestään antamat lisätiedot kuten toivomukset asioinnin joustavuudessa.
  Rekisteröidyn toivomia ja käyttämiä palveluita maksutietoineen.
  Tietoa henkilöistä, jotka ovat palvelleet rekisteröityä.
  Kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja.
  Rekisteröidyn liittyminen johonkin yritykseen tai muuhun organisaatioon, kuten työnantajatiedot, Kelan kyytikorvaukset, ns. kaupunkikortin käyttöoikeus.
 1. Henkilötietojen säilytysaika
  Yritys säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä kunnes rekisteröidyn ja Yrityksen välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika määritetään rekisteröidyn viimeisimmästä palvelukontaktista tai yhteydenotosta, johon lisätään viisi vuotta.
 2. Säännönmukaiset tietolähteet
  Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä: rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.
  Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli.
 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Asiakastietoja ei luovuteta Yrityksen tai sen lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.
  Asiakastietoja ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 2. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista
  Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai rekisteripalveluja tuottavan organisaation valtuuttaman henkilön henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
 1. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia. (Kielto-oikeus)
  Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa käsittelytoimia, joita MLP kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Yrityksen ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde.
  Rekisteröity voi esittää tietojensa käsittelyn vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Yritys voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.
  Rekisteröity voi antaa Yritykselle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja kanavakohtaisesti.
 1. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Yrityksen asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.
 1. Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
  Siltä osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti tehtävä korjauspyyntö tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti, jotta Yritys voi oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.
 1. Yhteydenotot
  Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Yritykseen toimittamalla kirjallinen pyyntö henkilökohtaisesti osoitteeseen:
  Järvi-Suomen Taksipalvelu Oy
  Pöllänlahdentie 20, 57710 Savonlinna
  Yritys voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmennetaan aina ennen toimenpiteisiin ryhtymistä
hannuhayrinenAsiakasrekisteriseloste